ประวัติโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่


วันที่ 26 พ.ค. 2559
อ่าน 31796 ครั้ง

ประวัติโรงเรียนสาธิต มช.


โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นหน่วยส่งเสริมและบริหารงานด้านวิชาการ อยู่ในความควบคุมและอำนวยการสอน ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ปี พ.ศ. 2511
เริ่มเปิดดำเนินการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สายสามัญ เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2511 มีนักเรียนทั้งหมดจำนวน 70 คน เป็นชาย 33 คน เป็นหญิง 37 คน ทำการสอนโดยอาจารย์ และครู ในคณะศึกษาศาสตร์ จำนวน 14 คน อาจารย์พิเศษ 5 คน อาจารย์ชาวต่างประเทศ 2 คน ในปีแรกได้อาศัยวิทยาลัยที่ 1 อาคาร 1 ( ว.1 อ.1) เป็นอาคารเรียนชั่วคราว
ปี พ.ศ. 2512
ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียน ขณะก่อสร้างได้ย้ายสถานที่เรียนเดิม มาใช้อาคารคณะศึกษาศาสตร์เป็นการชั่วคราว ในปีการศึกษานี้ มีนักเรียนทั้งหมด 158 คน เป็นชาย 66 คน เป็นหญิง 92 คน
ปี พ.ศ. 2513
อาคารเรียนยังสร้างไม่เสร็จ จึงต้องอาศัยเรียนที่อาคารเรียนคณะศึกษาศาสตร์ต่อ โดยมีจำนวนนักเรียนเพิ่มเป็นทั้งหมด 245 คน
ปี พ.ศ. 2514
โรงเรียนสาธิตฯ ได้ย้ายมาใช้อาคารเรียนของโรงเรียน และได้ขยายชั้นเรียนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยเปิดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แยกเป็น 3 แผนก ได้แก่ แผนกวิทยาศาสตร์ แผนกศิลป์ และแผนกทั่วไป แผนกละ 1 ห้อง
ปี พ.ศ. 2515
เป็นปีแรกที่โรงเรียนสาธิตฯ ได้เปิดชั้นเรียนสายสามัญ ครบตามหลักสูตร 5 ปี คือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ปี พ.ศ. 2521
ได้ปรับหลักสูตร ตามกระทรวงศึกษาธิการ โดยให้เรียนในชั้น ม.ต้น 3 ปี และเรียนในชั้น ม.ปลาย 3 ปี
ปี พ.ศ. 2533
ปรับเปลี่ยนหลักสูตรการเรียนการสอนมาใช้ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533 ซึ่งเปลี่ยนมาจากหลักสูตร ม.ต้น ปี 2521 และหลักสูตร ม.ปลาย ปี 2524 โดยระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายนั้นเปิดสอน 3 แผนการเรียน ได้แก่ แผนวิทย์-คณิต, แผนศิลป์-คณิต กข. และแผนศิลป์-ภาษาฝรั่งเศส
ปี พ.ศ. 2537
ได้เปิดห้องเรียนเพิ่มในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จาก 3 ห้องเรียน เป็น 5 ห้องเรียน จนกระทั่งปัจจุบันทุกระดับชั้นมีจำนวนครบชั้นละ 5 ห้องเรียน
ปี พ.ศ. 2543
โรงเรียนสาธิตฯ มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น 1,157 คน โดยเป็นนักเรียนชั้นม.ต้น 602 คน และนักเรียนชั้น ม.ปลาย 555 คน มีครู-อาจารย์ประมาณ 90 คน
ปี พ.ศ. 2551
ได้จัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (วมว-มช.) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน 1 ห้องเรียน (30 คน)

คติพจน์ของโรงเรียน

"วิชาเป็นครูของมวลชน" (วิชฺชา นรานํ ครุ)

คำขวัญ

การเรียนดี กีฬาเด่น เน้นวินัย ใฝ่คุณธรรม

อัตลักษณ์ของนักเรียน

นักคิด นักกิจกรรม เป็นผู้นำสังคม

เอกลักษณ์ของโรงเรียน

สร้างสรรค์กิจกรรม สร้างผู้นำที่สง่า เห็นคุณค่าวิชาการ

ตราสัญลักษณ์ สีประจำโรงเรียน

ใช้สีน้ำเงิน

ปรัชญาของโรงเรียนสาธิตฯ

การพัฒนาบุคคลให้เจริญงอกงามทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา สามารถอยู่ร่วมกันในสังคม อย่างมีความสุข จะเกิดขึ้นได้โดยจัดการศึกษาระดับพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพแก่เยาวชน เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตนเอง เต็มตามศักยภาพ มีความรู้ ความสามารถ และทักษะเบื้องต้น ในการประกอบอาชีพ และแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง ไม่มีที่สิ้นสุด ตลอดจนมีจิตสำนึก ในการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมไทย และสังคมโลก 

ปณิธานของโรงเรียนสาธิตฯ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความมุ่งมั่นในการให้การศึกษาขั้นพื้นฐานแก่เยาวชน โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้เป็นผู้ที่มีความรู้คู่คุณธรรม โดยใช้ความรู้ที่มีอยู่ แสวงหาองค์ความรู้ใหม่ได้อย่าง เหมาะสม และเป็นที่ปฏิบัติการทดลอง ค้นคว้าทางด้านศึกษาศาสตร์ 

วัตถุประสงค์ของโรงเรียนสาธิตฯ

  1. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการทุกด้านแก่เยาวชน 
  2. เพื่อเป็นแหล่งสาธิตแก่บุคคลทั่วไปในด้านศึกษาศาสตร์ 
  3. เพื่อเป็นแหล่งแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ และเป็นที่ปฏิบัติการทางด้านศึกษาศาสตร์ 
  4. เพื่อส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของสังคมโดยรวม 
  5. เพื่อสนับสนุนการผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตทางการศึกษา 

ภารกิจของโรงเรียนสาธิตฯ

  1. เป็นสถานที่ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการทุกด้านแก่เยาวชน
  2. เป็นสถานที่สนับสนุนการค้นคว้าทดลองและปฏิบัติการด้านศึกษาศาสตร์
  3. เป็นสถานที่สาธิตแก่บุคคลทั่วไปในศาสตร์ของศึกษาศาสตร์

แผนของโรงเรียนสาธิตฯ

โรงเรียนจัดแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะศึกษาศาสตร์และจัดการ เรียนการสอนให้สอดคล้อง กับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ 

<< กลับ