โพสต์เมื่อวันที่ 17 มี.ค. 2563 ดู 4913 ครั้ง

ประกาศ
ขอเปลี่ยนแปลงรูปแบบการรายงานตัวและการมอบตัวเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
โครงการ วมว.-มช. ประจำปีการศึกษา 2563


โดยให้นักเรียนและผู้ปกครองปฏิบัติดังนี้

1. ดำเนินการจัดทำเอกสารดังต่อไปนี้

            1.1 สัญญามอบตัวการเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการ วมว.-มช. คลิก
            1.2 ใบมอบตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการ วมว.-มช.คลิก
            1.3 เอกสารแนบท้ายสัญญามอบตัวการเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการ วมว.-มช. คลิก
            1.4 หนังสืออนุญาตให้นักเรียนโครงการ วมว.-มช. เข้าร่วมกิจกรรม คลิก

            1.5 ตัวอย่างการกรอกสัญญามอบตัว ในข้อที่ 1.2 และ 1.4

                  1.5.1 ตัวอย่างการกรอกใบมอบตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการ วมว.-มช.คลิก

                  1.5.2 ตัวอย่างการกรอกหนังสืออนุญาตให้นักเรียนโครงการ วมว.-มช. เข้าร่วมกิจกรรม คลิก


2. จัดเตรียมหลักฐาน ดังนี้    

            2.1 สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียนหรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
            2.2 สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อนักเรียน จำนวน 1 ชุด 
            2.3 รูปถ่ายนักเรียนขนาด 1 นิ้ว จำนวน 4 รูป 
            2.4 อากรแสตมป์ 10 บาท จำนวน 2 ดวง  และ 1 บาท จำนวน 2 ดวง (ถ้าไม่มี ทางโครงการจะเตรียมไว้ให้แล้วค่อยชำระเงินในภายหลัง)
            2.5 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของบิดา-มารดา หรือ ผู้ปกครอง จำนวน 2 ชุด


3. นักเรียนและผู้ปกครอง สามารถนำส่งเอกสารและหลักฐานในข้อ 1. - 2. ได้ 2 รูปแบบ คือ
            3.1 นักเรียน และ/หรือ ผู้ปกครอง นำส่งด้วยตนเอง ที่ห้องศูนย์ประสานงานโครงการ วมว.-มช. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563 ภายในเวลา 12.00 น.
            3.2 นำส่งเอกสารมายังโครงการ วมว.-มช. ทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2563 โดยยึดวันที่ไปรษณีย์ประทับตราบนซองเอกสาร
ที่อยู่ในการจัดส่ง           ศูนย์ประสานงานโครงการ วมว.-มช. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
                                  239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
                                  โทร. 0-5394-1913


*** ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ประสานงานโครงการ วมว.-มช. โทร 053-941913 หรือ 096-6100639 ***


4. เอกสารที่ต้องจัดทำเพิ่มเติม

            4.1 ใบสมัครเข้าหอแม่เหียะ คลิก  (กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนพร้อมเอกสารแนบ : สำเนาบัตรประชนชน 1 ใบและรูปถ่าย 1 นิ้ว 3 รูป) (ภายในวันจันทร์ที่ 17 เม.ย. 2563)

            4.2 ใบสมัครสมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนสาธิตฯ คลิก (ภายในวันจันทร์ที่ 23 มี.ค. 2563)

            4.3 ใบสมัครสมาชิกชมรมศิษย์เก่า โรงเรียนสาธิตฯ คลิก (ภายในวันจันทร์ที่ 23 มี.ค. 2563)

*** ส่งหลักฐานการโอนและใบสมัครสมาชิกสมาคมทางไปรษณีย์มายังศูนย์ประสานงานโครงการ วมว.-มช. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ***

                                

5. เอกสารใบสั่งจองชุดนักเรียน ม.4 ชาย/หญิง  (ภายในวันจันทร์ที่ 17 เม.ย. 2563)

            5.1 วิธีวัดตัวนักเรียน คลิก 

** แก้ไขปรับเปลี่ยนขนาดการวัดตัวนักเรียน (สำหรับนักเรียนที่ส่งขนาดวัดตัวตามแบบเดิมมาแล้ว ทางร้านจะเทียบขนาดให้พอดีกับขนาดใหม่ที่แก้ไขให้) **

            5.2 รายละเอียดค่าชุดนักเรียน คลิก

            5.3 ใบสั่งซื้อชุดนักเรียน ม.4 ชาย คลิก 

            5.4 ใบสั่งซื้อชุดนักเรียน ม.4 หญิง คลิก

*** ส่งเอกสารใบจองชุดนักเรียนได้ 2 ช่องทาง คือ ทางไปรษณีย์มายังศูนย์ประสานงานโครงการ วมว.-มช. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือทาง Email: sciuscmu@gmail.com ***

            หมายเหตุ : ชุดนักเรียนทางโครงการ สนับสนุนตามรายละเอียดค่าชุดนักเรียน ในข้อ 5.2-5.4  

            ในกรณีที่นักเรียนต้องการสั่งเพิ่ม ให้ระบุว่าเพิ่มชุดอะไร จำนวนเท่าไร ในแบบฟอร์มข้อ 5.3 หรือ 5.4 

            (ส่วนที่สั่งเพิ่มจะมีบิลเรียกเก็บเงินในวันเข้าหอพักพร้อมรับชุด)

            ติดต่อสอบถามข้อมูลเรื่องชุดนักเรียนเพิ่มเติมได้ที่ ร้านใหม่ทำหมวก โทร 053-222-333*** ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ประสานงานโครงการ วมว.-มช. โทร 053-941913 หรือ 096-6100639 ***

หนังสืออนุญาตให้นักเรียนโครงการ วมว.-มช. เข้าร่วมกิจกรรม
สัญญามอบตัวการเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการ วมว.-มช.
ใบมอบตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการ วมว.-มช.
เอกสารแนบท้ายสัญญามอบตัวการเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการ วมว.-มช.
ใบสมัครเข้าหอแม่เหียะ
ใบสมัครสมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนสาธิตฯ
ใบสมัครสมาชิกชมรมศิษญ์เก่า โรงเรียนสาธิตฯ
วิธีการวัดตัวนักเรียน
รายละเอียดค่าชุดนักเรียน
ใบสั่งซื้อชุดนักเรียน ม.4 ชาย
ใบสั่งซื้อชุดนักเรียน ม.4 หญิง
ตัวอย่างการกรอกใบมอบตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการ วมว.-มช.
ตัวอย่างการกรอกหนังสืออนุญาตให้นักเรียนโครงการ วมว.-มช. เข้าร่วมกิจกรรม

<< กลับ