โพสต์เมื่อวันที่ 29 เม.ย. 2563 ดู 2940 ครั้ง

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563  คลิก


หมายเหตุ

นักเรียนที่มีชื่อทดลองเรียน ให้ผู้ปกครองและนักเรียน (แต่งกายชุดนักเรียน) มาทำสัญญาทดลองเรียน ที่ห้องทะเบียนโรงเรียนสาธิต ในวันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563 ตามกำหนดการดังนี้

เวลา 09.30 - 10.00 น. ชั้นมธัยมศึกษาปีที่4/1 และ 4/2

เวลา 10.00 - 10.30 น. ชั้นมธัยมศึกษาปีที่4/3 และ 4/4

เวลา 10.30 - 11.30 น. ชั้นมธัยมศึกษาปีที่4/5 (ศิลป์-คณิต , ศิลป์-ออกแบบ , ศิลป์-IT)

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

<< กลับ