Get Adobe Flash player
Home ทดสอบ1 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนคืออะไร มีเป้าหมายอย่างไร และไทยได้ประโยชน์อย่างไร (ตอนที่ 1)