กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์


วันที่ 26 พ.ค. 2559
อ่าน 19185 ครั้งปรัชญากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์เป็นศาสตร์ที่ใช้ศึกษาองค์ความรู้ ความจริงในธรรมชาติอย่างมีระบบระเบียบและมีเหตุผล เพื่อนำไปสู่การพัฒนาประเทศชาติ
 
ปณิธานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ให้มีความแข็งแกร่ง ทันต่อความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม เป็นผู้นำในการศึกษาค้นคว้าและถ่ายทอดความรู้ เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ ด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งผลิตนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในช่วงชั้นที่ 2 และช่วงชั้นที่ 3 ให้เป็นผู้มีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ ที่กอปรด้วยคุณธรรม จริยธรรม และกระบวนการในการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์
 
โครงการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
โครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ในช่วงเดือนสิงหาคม
โครงการค่ายธรณีวิทยา ในช่วงเดือนพฤศจิกายน
โครงการค่ายดาราศาสตร์ ในช่วงเดือนธันวาคม
โครงการศึกษาดูงานวิทยาศาสตร์ทางทะเล ในช่วงเดือนมกราคม
 
ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (วมว-มช.)
หลักการและเหตุผลของการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์
การสร้างกำลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ จำเป็นต้องเริ่มต้นตั้งแต่ระดับเยาวชน โดยคัดสรรผู้เรียนที่มีศักยภาพสูง เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการพัฒนาอย่างถูกทางและเหมาะสม ส่งเสริมให้อัจฉริยภาพที่มีอยู่ ได้เบ่งบานอย่างเต็มที่และได้รับการพัฒนาเป็นนักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ อันจะเป็นกำลังสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ โดยใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการเพิ่มผลิตภาพ และสร้างวัตกรรมในภาคการผลิตและบริการต่อไปในอนาคต ปัจจุบัน ประเทศไทยมีโครงการจำนวนพอสมควรที่รองรับการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของนักเรียน แต่โครงการส่งเสริมให้เป็นนักวิจัยอย่างครบวงจรยังมีน้อยมาก โดยมีโรงเรียนวิทยาศาสตร์เพียงแห่งเดียวในประเทศ คือโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ที่รับนักเรียนได้เพียงปีละ 240 คน ซึ่งเป็นจำนวนที่ยังน้อยมาก ไม่เพียงพอต่อการสร้างฐานกำลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เพิ่มขึ้นจนถึงระดับที่เป็นมวลวิกฤตได้ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้ริเริ่มโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจำนวน 4 แห่ง ในภูมิภาคที่ต่างกัน โดยคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้ดำเนินการในขั้นต้นเป็นเวลา 5 ปี (2551-2555)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในฐานะที่เป็นหนึ่งในสี่มหาวิทยาลัยแรก ที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นมหาวิทยาลัยนำร่องให้ร่วมในโครงการดังกล่าว จึงได้ดำเนินการโครงการสนับสนุนห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (โครงการ วมว-มช.) โดยให้คณะวิทยาศาสตร์ให้การสนับสนุนในด้านโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่ อาทิ ห้องปฏิบัติการ เครื่องมือ อุปกรณ์ และการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ การบ่มเพาะด้านการวิจัย ในลักษณะที่เป็นพี่เลี้ยงให้กับครูอาจารย์ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในระยะแรก รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตรที่จะส่งผลให้นักเรียนในโครงการนี้ ก้าวไปสู่การเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยที่สามารถพัฒนาเป็นนักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพของประเทศในอนาคต ทั้งสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2549 ได้พิจารณาเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยดำเนินการโครงการนี้ โดยให้มีกระบวนการคัดกรองนักเรียนที่เชื่อถือได้
เพิ่มเติมคลิ๊ก >>> http://epg.science.cmu.ac.th/sciclass/content.php?cid=history


บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์


ติดต่อกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ อาคาร 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทร. (053)944254,(053)944255แบบฝึกหัด

เฉลยแบบฝึกหัดฟิสิกส์ 1 เรื่อง แรง มวล และกฏการเคลื่อนที่ new!!!<< กลับ