อาจารย์ฐิติมา อินทวงษ์ ได้รับคัดเลือกจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นสตรีทำงานดีเด่นประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑


วันที่ 16 มี.ค. 2561
อ่าน 5463 ครั้ง

อาจารย์ฐิติมา อินทวงษ์ ได้รับคัดเลือกจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นสตรีทำงานดีเด่นประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

อาจารย์ฐิติมา อินทวงษ์ อาจารย์แนะแนว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับคัดเลือกจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ให้เป็นสตรีทำงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ประเภทสตรีเครือข่ายด้านแรงงานดีเด่น สาขาสตรีผู้แนะแนวด้านอาชีพดีเด่น โดยเข้ารับประทานโล่รางวัลจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ในวันพฤหัสบดีที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องมิราเคิล แกรนด์บอลรูม ชั้น ๔ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

<< กลับ