โพสต์เมื่อวันที่ 24 ม.ค. 2562 ดู 6407 ครั้ง

การรายงานผลการสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
(สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5)
ผ่านระบบออนไลน์

 

        ตามที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีนโยบายให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในระบบบริหารงานและการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน โดยในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสาธิตฯ ได้กำหนดรูปแบบการรายงานผลการสอบกลางภาคเรียนฯ ข้อมูลด้านความประพฤติของนักเรียนเกี่ยวกับการร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง การเข้าชั้นเรียน การรายงานพฤติกรรมจากอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ปกครอง และข่าวสาร/กิจกรรมของโรงเรียนที่สำคัญ ผ่านระบบออนไลน์ โดยให้ผู้ปกครองดำเนินการตามลำดับดังนี้

      1. ศึกษาขั้นตอนการเข้าใช้งานระบบออนไลน์ เพื่อเข้าสู่ระบบดูผลการสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 และวิธีการกรอกข้อมูลความเห็นผู้ปกครองนักเรียนผ่านระบบออนไลน์ ได้จาก [ขั้นตอนฯ คลิก]
      2. เข้าสู่ระบบ เพื่อดูข้อมูลด้านความประพฤติของนักเรียนเกี่ยวกับการร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง การเข้าชั้นเรียน การรายงานพฤติกรรมจากอาจารย์ที่ปรึกษา ผ่านระบบออนไลน์ โดยดำเนินการตามขั้นตอนจาก  [ขั้นตอนฯ คลิก]
      3. สำหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้ผู้ปกครองและนักเรียนร่วมกันพิจารณา เพื่อดำเนินการเลือกแผนการเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2562 เวลา 24.00 น. โดยผู้ปกครองสามารถศึกษาขั้นตอนวิธีการดำเนินงานได้จาก  [ขั้นตอนฯ คลิก] และพิมพ์เอกสารแบบแจ้งความประสงค์ฯ ส่งอาจารย์ที่ปรึกษา ในวันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562
      4. ข่าวสารและปฏิทินกิจกรรมของโรงเรียน สามารถดูรายละเอียดได้จากเอกสารต่าง ๆ ดังนี้
          1)  สรรสาระจากผู้อำนวยการ ฉบับที่ 11 ระหว่างเดือนธันวาคม 2561 – เดือนมกราคม 2562 [คลิก]
          2)  ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียนสาธิตฯ ระหว่างมกราคม – เมษายน 2562 [คลิก]
      5. หากผู้ปกครองมีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลการสอบฯ หรือข้อมูลด้านความประพฤติ เกี่ยวกับการร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง การเข้าชั้นเรียนของนักเรียน ให้ผู้ปกครองดำเนินการตาม คำแนะนำ ดังปรากฏในเอกสารแต่ละระดับชั้น [ม.1]  [ม.2]  [ม.3]  [ม.4]  [ม.5] 


คลิก

ไม่มีเอกสารแนบ

<< กลับ