โพสต์เมื่อวันที่ 25 ม.ค. 2563 ดู 566 ครั้ง

การเลือกแผนการเรียนให้นักเรียนเลือกแผนการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันเสาร์ที่ 25 ถึงวันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2563 ภายในเวลา 24.00 น. ทั้งนี้ ให้นักเรียนพิมพ์สำเนาแผนการเรียนฯ และนำส่งอาจารย์ที่ปรึกษาในวันอังคารที่ 28 มกราคม 2563 หากนักเรียนไม่ยืนยันเลือกแผนการเรียนผ่านระบบออนไลน์ ตามวันและเวลาที่กำหนด โรงเรียนจะถือว่านักเรียนไม่ประสงค์ที่จะศึกษาต่อโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

เลือกแผนการเรียน --> คลิก

ไม่มีเอกสารแนบ

<< กลับ