โพสต์เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 2563 ดู 922 ครั้ง

ตามที่โรงเรียนสาธิตฯ กำหนดจะจัดงานฮับขวัญน้องหล้าฯ ในวันเสาร์ที่ 21 มี.ค.2563 เวลา 12:30 น. นั้น เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ทวีความรุนแรง และตามประกาศของกระทรวงอุดมศึกษาฯ ในเรื่องมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคดังกล่าว ในการนี้ ทางโรงเรียนได้หารือกับผู้บริหารทั้งระดับคณะและมหาวิทยาลัยแล้ว เห็นว่าควรเลื่อนการจัดงานดังกล่าวออกไปก่อนเพื่อความปลอดภัยและการป้องกันการแพร่กระจายของโรค โรงเรียนจึงขอประชาสัมพันธ์การเลื่อนการจัดงานดังกล่าวให้ทราบทั่วกันต่อไป

ไม่มีเอกสารแนบ

<< กลับ