โพสต์เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 2562 ดู 13475 ครั้ง

ผลการทดสอบความรู้พื้นฐานทางการเรียนในการเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563  คลิก
  
นักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกให้ปฏิบัติตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้
1. ผู้ปกครองนักเรียนมารับเอกสารมอบตัว ที่สำนักงานธุรการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 19-22 พฤศจิกายน 2562 ในเวลาราชการ
2. ผู้ปกครองชำระเงินค่าพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา 2563 โดยปฏิบัติตามดังนี้ --> คลิก

ระบบยืนยันข้อมูลนักเรียนที่ผ่านการทดสอบความรู้พื้นฐานและชำระค่าพัฒนาคุณภาพการศึกษา คลิก (เริ่มยืนยันข้อมูลและชำระค่าพัฒนาฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 19 พ.ย. 62 ถึงวันที่ 22 พ.ย. 62 ก่อนเวลา 20.30 น.)

3. นำเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ มายื่นในวันมอบตัว วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 เวลา 8.30-12.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์และหอประชุม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เอกสารหลักฐาน ประกอบไปด้วย
3.1 เอกสารที่ใช้ในการตรวจหลักฐานการมอบตัว
      - เอกสารมอบตัว ท.สธ.๑ (ที่พิมพ์จากระบบออนไลน์)
      - สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อนักเรียน 
      - หลักฐานการชำระเงิน
3.2 เอกสารอื่นๆ ตามใบขั้นตอนการมอบตัวที่ได้รับจากสำนักงานธุรการ

ประกาศผลการทดสอบความรู้พื้นฐานฯในการเข้าเรียนชั้น ม.1 ประจำปีการศึกษา 2563
วิธีการชำระค่าพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 25623

<< กลับ